دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 عصمت آباد، شماره شیت 6061-IV ، با کیفیت بالا برای کمسیون ماده 56 مستثنیات از اراضی ملی (ESMATABAD (BOUEN ZAHRA) برگه  6061-IV)