دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 غرب حوض قیلوقه، شماره شیت 6359-II ، فرمت jpg   (GHARB -E HOWZ -E QILUQEH برگه  6359-II)