دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قصر الدشت، شماره شیت 6449-II ، فرمت jpg   (GHASROLDASHT برگه  6449-II)