دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 منطقه کوه هیبو، شماره شیت 8051-III ، فرمت jpg   (KUH -E HEYBOW برگه  8051-III)