دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 همت، شماره شیت 7047-III ، فرمت jpg   (HEMMAT برگه  7047-III)