دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هکان، شماره شیت 6647-II ، فرمت jpg   (HAKAN برگه  6647-II)