دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گناباد، شماره شیت 7064-IV ، فرمت jpg   (GONBAD -E QABUS برگه  7064-IV)