دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گوات، شماره شیت 8054-II ، فرمت jpg   (GOVAT برگه  8054-II)