دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گوجکل، شماره شیت 7963-II ، برای مرز ملی مستثنیات (GUJKL – YE  BALA برگه  7963-II)