دانلود نقشه توپوگرافی منطقه گل مکان، شیت 7862-IV ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (GOLMAKAN برگه  7862-IV)