دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 چاه بهمن، شیت 6746-I ، فرمت jpg   (CHAH BAHMAN برگه  6746-I)