دانلود نقشه کاغذی اسکن شده توپوگرافی منطقه گزران، شماره شیت 6159 IV ، مقیاس 1:50000 برای تعیین مستثنیات از اراضی ملی (GAZERAN برگه  6159 IV)