تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی

دانلود پهنه های زراعی دهه چهل روی گوگل ارث استان های شمالی


این محصول یک فایل گوگل ارث است که پهنه های زراعی و زمین های کشاورزی دهه 40 را بر روی برنامه گوگل ارث Google Earth نمایش می دهد. برای اینکه بتوانید زمین های زراعی و اراضی کشاورزی خود را روی پهنه های زراعی سال های قبل از اصلاحات ارضی در ایران بررسی کنید نیاز به نقشه های پنجاه هزارم و عکس های هوایی دارد. از این عکس ها برای تهیه نقشه های 250 هزارم استفاده شده است که نقشه اراضی زراعی تهیه شده است. با دانلود پهنه های زراعی دهه 40 روی گوگل ارث استان های شمالی می توانید بوسیله این فایل kml kmz این زمین ها را روی گوگل ارث مشاهده کنید.

درصورت نیاز به این فایل با کلیک روی دکمه خرید زیر این محصول را دانلود کنید.


استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
لایه استان های شمالی شامل البرز گلستان مازندران قزوین قم سمنان تهران


البرز
گلستان
 مازندران
قزوین
قم
سمنان
تهران

با کلیک روی دکمه خرید زیر گوگل ارث زمین های زراعی دهه 30 دهه 40 را دانلود کنید.