لایه GIS پوشش گیاهی تهران و پهنه های زراعتی جهاد کشاورزیاین محصول دارای لایه پوشش های اراضی از جمله پهنه های مجاز کشاورزی دیم و کشاورزی آبی و همچنین اراضی ملی و مراتع براساس مصوبات جهاد کشاورزی است.

جهان دارای 15.749 میلیون کیلومتر (2) زمین قابل کشت است. زمین زراعی زمینی است که به طور منظم شخم زده یا شخم زده می شود، عموماً تحت سیستم تناوب کشت. هند دارای بیشترین زمین های قابل کشت در جهان است و پس از آن ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و برزیل قرار دارند.