نقشه توپوگرافی اسکن شده 1:50000 بورنگ، شماره 7956-II ، (BURENG برگه  7956-II)