نقشه توپوگرافی حاجین، شماره شیت 7250-II ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (HAJIN برگه  7250-II)