نقشه توپوگرافی درازی، فرمت مقیاس 1:50000 (DERAZI T0P 6247-III 1.50000)