نقشه توپوگرافی دوماک، شماره شیت 8048-II ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (DUMAK برگه  8048-II)