نقشه توپوگرافی غرب قلعه بید مقیاس 1:50000، شماره شیت 8047-III ، فرمت jpg   (GHARB -E QAL EH BID برگه  8047-III)