نقشه توپوگرافی فدامی آب شور، شماره شیت 7046-III ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (FADAMI AB – E SHUR برگه  7046-III)