نقشه توپوگرافی فریدون شهر، شماره شیت 6055-IV ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (FEREYDUN SHAHR برگه  6055-IV)