نقشه توپوگرافی مقیاس پنجاه هزارم منطقه هارم، شماره شیت 6646-II ، فرمت jpg   (HARM برگه  6646-II)