نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آباد، شماره شیت 6248-II ، ملی مستثنیات  (ABAD برگه  6248-II)