نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آباده، شماره شیت 6552-III ، ملی مستثنیات (ABADEH برگه  6552-III)