نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آب شور، شماره شیت 7447-IV ، فرمت jpg   (ABSHUR برگه  7447-IV)