نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آدهرو، شماره شیت 6852-I ، فرمت jpg   (ADEHRU برگه  6852-I)