نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آسارا، شماره شیت 6262-III ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی  (ASARA برگه  6262-III)