نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آشتیان، شماره شیت 6059-III ، فرمت jpg (ASHTIYAN برگه  6059-III)