نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آقبند، شماره شیت 7065-III ، فرمت jpg   (AQBAND برگه  7065-III)