نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آق قمیش، شماره شیت 7164-IV ، ملی مستثنیات (AQ QAMISH برگه  7164-IV)