نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آمند، شماره شیت 7265-I ، فرمت jpg   (AMAND برگه  7265-I)