نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آواز، شماره شیت 8055-I ، فرمت jpg   (AVAZ برگه  8055-I)