نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آواز، شماره شیت 8055-I ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی  (AVAZ برگه  8055-I)