نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آوردکان، شماره شیت 6153-I ، فرمت jpg   (AVARDKAN برگه  6153-I)