نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اراک، شماره شیت 5958-III ، فرمت jpg   (ARAK برگه  5958-III)