نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اردیب، شماره شیت 6956-I ، فرمت jpg   (ORDIB برگه  6956-I)