نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ارو، شماره شیت 6151-III ، فرمت jpg   (ARO برگه  6151-III)