نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اسطلخ، شماره شیت 5963-IV ، فرمت jpg   (ESTALKH برگه  5963-IV)