نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اسفدن، شماره شیت 7957-II ، فرمت jpg   (ESFEDEN برگه  7957-II)