نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اسفراین، شماره شیت 7564-III ، فرمت jpg   (ESFARAYEN 1385 برگه  7564-III)