نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اسفندقه، شماره شیت 7447-III ، فرمت jpg   (ESFANDAQEH برگه  7447-III)