نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اشتهارد، شماره شیت 6061-II ، فرمت jpg   (ESHTEHARD برگه  6061-II)