نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اشکالون، شماره شیت 6954-III ، برای آگهی تشخیص مستثنیات از اراضی ملی (ESHKALUN برگه  6954-III)