نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اصغرآباد، شماره شیت 8149-II ، فرمت jpg   (ASGHAR ABAD برگه  8149-II)