نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 الله آباد، شماره شیت 6857-III ، ملی مستثنیات  (ALLAHABAD برگه  6857-III)