نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 الوند، شماره شیت 6062-III ، فرمت jpg   (ALVAND برگه  6062-III)