نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 امین آباد، شماره شیت 6260-III ، فرمت jpg   (AMINABAD برگه  6260-III)