نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 انجرآوند، شماره شیت 6854-I ، مستثنیات ملی (ANJERAVAND برگه  6854-I)