نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اورک، شماره شیت 8141-II ، فرمت jpg   (OURAKI 1348 برگه  8141-II)