نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اوقاز، شماره شیت 7665-III ، فرمت jpg   (OWGHAZ – TAZEH 1382 برگه  7665-III)