نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ایلود، شماره شیت 6944-III ، فرمت jpg   (ILUD برگه  6944-III)